Agjencia e Statistikave të Kosovës                                                      Formulari për Kërkesë për të dhëna statistikore/Kontakt forma
Ju lutemi plotësoni fushat e shënuara me (*) që kërkohen për ta përpunuar kërkesën tuaj. Përndryshe nuk është e mundur të përpunohet kërkesa juaj. Ju lutemi, vini re, se për arsye sigurie nuk lejohen të gjithë personat e veçantë. Varet nga ju, që të vendosni nëse do të plotësoni edhe fushat e tjera.

Kontakt

Gjinia*:
 

Emri*:  

Mbiemri*:  

Institucioni/Kompania

Ju i përkisni grupit të përdoruesve të mëposhtëm:*
 

Fushan e kërkimit për të dhëna statistikore:*
 

Adresa: Rruga nr. shtëpisë


Zip Code:


Lokacioni:


Vendi*
 

E-mail: *
 

Tel:*
 

Kërkesë mbi statistikat kombëtare/ndërkombëtare*
(Nëse është interviste, specifiko temat kryesore, datën, muajin, vitin dhe orën e takimit)
 

Specifiko vitin:


Specifiko nivelin: